KONYA 2018

Konya,  the city of The Whirling Dervishes, Central Anatolia, Turkey…

FARUK_BUDAK_KONYA_16FARUK_BUDAK_KONYA_14FARUK_BUDAK_KONYA_12FARUK_BUDAK_KONYA_15FARUK_BUDAK_KONYA_17FARUK_BUDAK_KONYA_18FARUK_BUDAK_KONYA_20FARUK_BUDAK_KONYA_21FARUK_BUDAK_KONYA_19FARUK_BUDAK_KONYA_04FARUK_BUDAK_KONYA_05FARUK_BUDAK_KONYA_03FARUK_BUDAK_KONYA_01FARUK_BUDAK_KONYA_02FARUK_BUDAK_KONYA_06FARUK_BUDAK_KONYA_07FARUK_BUDAK_KONYA_08FARUK_BUDAK_KONYA_09FARUK_BUDAK_KONYA_10FARUK_BUDAK_KONYA_11